Informatie over REACH, de Europese verordening inzake chemische stoffen

  • REACH Uponor GmbH

Wat is REACH?

De nieuwe Europese wetgeving inzake chemische stoffen is vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), die op 1 juni 2007 in werking is getreden. In deze verordening inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen zijn tot dusver talloze naast elkaar bestaande wetsteksten met betrekking tot de Europese wetgeving inzake chemische stoffen samengevoegd en aangevuld met nieuwe aspecten. Doel van deze verordening is het verkrijgen van betere kennis over de chemische stoffen die in de gemeenschap worden vervaardigd dan wel in de EU worden ingevoerd. Bovendien moeten de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van chemische stoffen worden verminderd.

Welke veranderingen zullen er plaatsvinden?

REACH is gebaseerd op het beginsel van eigen verantwoordelijkheid van de industrie. Dit betekent dat zowel fabrikanten en importeurs als industriële en commerciële gebruikers/verwerkers bepaalde plichten hebben. Overeenkomstig het beginsel van de omgekeerde bewijslast zijn zij op grond van REACH verantwoordelijk voor het controleren van de veiligheid van chemische stoffen. Zij moeten in de toekomst op overtuigende wijze aantonen dat hun producten veilig te gebruiken zijn en dat ze niet onnodig schadelijk zijn voor de gezondheid van consumenten of degenen die deze stoffen verwerken, dan wel voor het milieu. Dit is geen taak meer van de nationale overheden.

Welke gevolgen heeft REACH?

Volgens de REACH-verordening moeten alle stoffen die in hoeveelheden van meer dan 1 ton/jaar worden vervaardigd of ingevoerd, bij het nieuwe Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) in Helsinki worden geregistreerd (met uitzondering van polymeren). Hiervoor moeten uitgebreide basisgegevens over de identiteit, onzuiverheden, de indeling, verwijdering en hantering in de vorm van een registratie worden ingediend. Daarbij worden niet de producten maar de afzonderlijke stoffen geregistreerd, ook als deze een bestanddeel van een preparaat of een voorwerp zijn. Op grond van het beginsel "zonder gegevens geen handel" mogen in de EU uitsluitend nog chemische stoffen op de markt worden gebracht die van tevoren geregistreerd zijn. Stoffen die niet geregistreerd zijn, zijn daarmee illegaal geworden.

Met de preregistratie van zogeheten geleidelijk geïntegreerde stoffen in de periode van 1 juni tot 1 december 2008 is het REACH-proces in gang gezet. Stoffen die in grote hoeveelheden worden vervaardigd of geïmporteerd, stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en stoffen met carcinogene, mutagene of reproductietoxische eigenschappen (CMR) moeten binnen 3,5 jaar na inwerkingtreding van de verordening worden geregistreerd. Voor de overige stoffen geldt daarvoor een periode van 3,5 tot 11 jaar.

Uponor en REACH

Uponor kan zich volledig vinden in de basisbeginselen van deze verordening om het beheer van chemische stoffen te verbeteren en om het vertrouwen van het publiek in het gebruik van chemische stoffen te herstellen.

In de toeleveringsketen die in de REACH-verordening wordt beschreven, nemen wij de positie van downstreamgebruiker in. De door ons vervaardigde preparaten zelf kunnen niet geregistreerd of gepreregistreerd worden. Uponor heeft zijn leveranciers verzocht de in de lijst opgenomen stoffen/preparaten in geval van gebruik voor Uponor uiterlijk eind 2008 te preregistreren. Onze leveranciers hebben bevestigd dat zij de betreffende stoffen gepreregistreerd hebben of voornemens zijn dit te gaan doen om ervoor te zorgen dat de producten van Uponor aan REACH voldoen. Indien er nog geen preregistratie heeft plaatsgevonden, zullen wij erop toezien dat leveranciers dit alsnog tijdig doen.

Uponor verklaart hierbij op basis van de informatie die onze leveranciers ons hebben verstrekt, dat de producten/systemen van Uponor op het gebied van Building Solutions (sanitair, verwarmen, koelen) aan de voorschriften volgens de REACH-verordening voldoen. Als er stoffen met bijzonder gevaarlijke eigenschappen (SVCH-lijst, gepubliceerd door ECHA) in concentraties > 0,1 % (g/g) in eindproducten van Uponor aanwezig zijn, vermeldt Uponor deze stoffen in de veiligheidsinformatiebladen.

Uw eigen rol en verplichtingen overeenkomstig REACH kunt u snel vinden via de REACH-helpdesk van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dit is de officiële, door de ECHA aangewezen nationale helpdesk voor de industrie waar u antwoord kunt vinden op uw vragen ten aanzien van uw verplichtingen op grond van REACH.

De REACH-verordening omvat tevens voorschriften voor het veiligheidsinformatieblad. Het veiligheidsinformatieblad is het centrale element in de communicatie tussen leverancier en klant ten aanzien van vragen over de veiligheid en het gebruik van zowel stoffen als preparaten. Daarbij wordt het veiligheidsinformatieblad uitgebreid met een bijlage waarin de blootstelling van mens en milieu (zogeheten blootstellingsscenario's) bij het gebruik van de stof/het preparaat wordt beschreven. Deze scenario's moeten het gebruik door onze klanten afdekken.

Voor verdere vragen of nadere informatie kunt u contact met ons opnemen via reach@uponor.com.

Nadere informatie over de nieuwe verordening inzake chemische stoffen kunt u vinden op de website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Downloads:
Verordening inzake chemische stoffen

Sluiten